Kucharski – Całodobowe pogotowie pogrzebowe

Logo firmy Kucharski

602 354 913

telefon 24h WARSZAWA

602 354 913

telefon 24h WARSZAWA

Zasiłek pogrzebowy 2022

Zasiłek pogrzebowy 2023 – komu przysługuje, ile wynosi

Wysoka inflacja, a wraz z nią wysokie stopy procentowe nieuchronnie prowadzą do cyklicznego wzrostu cen, który dotyka każdą branżę, również pogrzebową. Wsparciem dla Rodzin organizujących uroczystość pogrzebową swoich bliskich jest zasiłek pogrzebowy, który choć nie pokrywa całościowych kosztów pogrzebu to niejednokrotnie znacznie pomniejsza finalną cenę usługi pogrzebowej. Sprawdzimy jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2023, ile wynosi zasiłek pogrzebowy, a także omówimy wszelkie inne niezbędne kwestie.

Co to jest i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym wsparciem dla organizatora pogrzebu, który poniósł koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia tej uroczystości. Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny osoby zmarłej, a także pracodawcy lub osobie prawnej kościoła czy związku wyznaniowego.

Ponadto, o zasiłek pogrzebowy mogą ubiegać się także jednostki publiczne, takie jak gmina, powiat oraz dom pomocy społecznej. Co ważne, jeśli organizatorem pogrzebu była osoba obca, nie mająca żadnych powiązań rodzinnych, również może ubiegać się o tą formę wsparcie. Najważniejszym kryterium odnośnie tego komu przysługuje zasiłek pogrzebowy jest fakt, iż dany podmiot pokrył koszty pogrzebu.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która była emerytem lub rencistą (nawet wtedy, gdy nie pobierała tych świadczeń, lecz spełniała warunki do uzyskania emerytury lub renty), prowadziła własną działalność gospodarczą lub była zatrudniona na umowę o pracę bądź zlecenie. Jeśli osoba zmarła miała formę zatrudnienia inną niż powyższa, lecz składki emerytalno-rentowe były opłacane, to również możliwe jest uzyskanie tej formy pomocy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także po śmierci osoby, której przyznana została renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest tylko z jednego tytułu, tzn. jeśli zmarły był pracującym emerytem, nie można ubiegać się o zasiłek równocześnie z umowy o pracę i emerytury.

Zasiłek pogrzebowy 2023 – ile wynosi

Bardzo często pojawiającym się pytaniem jest ile wynosi zasiłek pogrzebowy. Na różnych stronach internetowych można znaleźć informację, iż jest to dwukrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia co zdecydowanie nie jest prawdą. Zasada ta obowiązywała do końca lutego 2011 roku, lecz później świadczenie zostało zryczałtowane i ustalona wówczas kwota obowiązuje do dziś. Zasiłek pogrzebowy 2023 wynosi 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Należy jednak pamiętać, że kwota ta wypłacana jest w całości jedynie członkowi najbliższej rodziny (współmałżonek, rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), niezależnie od poniesionych kosztów. Jeśli koszt pogrzeby był regulowany przez kilka osób  to zasiłek zostanie podzielony proporcjonalnie. W przypadku pozostałych podmiotów, zasiłek będzie wypłacony do wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie więcej jednak niż 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy – jakie dokumenty i do kiedy złożyć?

Wnioskując o zasiłek pogrzebowy niezbędne jest tylko kilka dokumentów, które stanowią podstawę do wypłaty świadczenia.

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12),
 • akt zgonu,
 • faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty pogrzebu (ewentualnie ich kopie poświadczone przez bank, jeśli oryginały zostały tam złożone),
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa)

Wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której chcemy uzyskać zasiłek. Brak złożenia dokumentacji w terminie powoduje przedawnienie się świadczenia. Jeśli dokumenty nie zostały złożone z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, np. brak identyfikacji ciała lub jego późniejsze odnalezienie, wówczas istnieje możliwość złożenia dokumentów w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Do wniosku konieczne będzie załączenie dokumentu potwierdzającego powód opóźnienia, tak jak zaświadczenie z policji lub prokuratury bądź odpis zupełny aktu zgonu.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia kilka sposób na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy. Bez względu na sposób składania wniosku, wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia wyglądają dość podobnie, także te związane z potwierdzeniem pokrewieństwa. Wniosek można złożyć samodzielnie, składając go:

 • przez Internet,
 • pocztą,
 • osobiście w placówce ZUS

Jeśli zakład pogrzebowy Kucharski jest organizatorem pogrzebu, istnieje również możliwość zlecenia nam odbioru zasiłku pogrzebowego, a następnie pomniejszenia kosztów o jego wysokość. Wszelkie dokumenty podpisywane są u nas, a koszty pogrzebu pomniejszane są od razu, bez konieczności czekania na wypłatę pieniędzy z ZUS.

zasiłek pogrzebowy – wniosek przez internet

Rodziny decydujące się samodzielnie odebrać zasiłek pogrzebowy coraz częściej korzystają z możliwości złożenia wniosku przez Internet, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych. Co zrobić oraz jakie są kolejne kroki, aby w takiej formie złożyć wniosek?

 • należy zalogować się na swój profil w PUE,
 • odnaleźć pozycję Złożenie dokumentu Z-12 w katalogu usług,
 • uzupełnić dane we wniosku
 • złożyć dyspozycję w jaki sposób odbierana będzie korespondencja z ZUS (domyślnie poprzez PUE ZUS)
 • podać numer rachunku na który ma zostać przelana kwota zasiłku
 • podpisać wniosek elektronicznie i wysłać go do ZUS

Zasiłek pogrzebowy 2023 – gotowy wzór wniosku

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy gotowe wzory wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego. W naszych przykładach zawarliśmy najczęściej pojawiające się sytuacje.

Przykład 1

Zmarł p. Jan Kowalski, który był emerytem. Organizacją pogrzebu zajmuje się jego syn, p. Marek, który jest osobą pracującą, zatrudnioną na umowę o pracę.

OBJAŚNIENIE: Na ostatniej stronie wniosku zaznaczyliśmy, iż dodajemy dwa załączniki, są to: rachunek od zakładu pogrzebowego oraz akt zgonu. Zakładamy, że dokumenty będą składane osobiście. Jeśli miałyby być wysyłane pocztą, potrzebny też będzie akt urodzenia p. Marka.

Przykład 2

Zmarła p. Janina, która była rencistką. Organizacją pogrzebu zajmuje się jej współmałżonek, który jest emerytem.

OBJAŚNIENIE: Na ostatniej stronie wniosku zaznaczyliśmy, iż dodajemy dwa załączniki, są to: rachunek od zakładu pogrzebowego oraz akt zgonu. Bez względu jak będzie składany wniosek nie powinien być potrzebny żaden dodatkowy akt urzędu stanu cywilnego, ponieważ dane małżonka widnieją na akcie zgonu.